ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2024

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2024

Publish Year International Journal 6
2024 exWan Shiao Dong, exAminah Ismailluddin, exLee Shin Yun, exEFFI HELMY ARIFFIN, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exKhairul Nizam Abdul Maulud, exMuhammad Zahir Ramli, exMohd Fuad Miskon, exMuhammad Hafeez Jeofry, exJuliana Mohamed, exFazly Amri Mohd, exSaiful Bahri Hamzah, exKamaruzzaman Yunus, "The impact of climate change on coastal erosion in Southeast Asia and the compelling need to establish robust adaptation strategies", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exPriya, J.C., exRudzki, K., exNguyen, X.H., exNguyen, H.P., inนายนฤพันธ์ โชติช่วง, อาจารย์, exPham, N.D.K., "Blockchain-Enabled Transfer Learning for Vulnerability Detection and Mitigation in Maritime Logistics", Polish Maritime Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 135-145
2024 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exHany Q. Rif’atin, exIkha Magdalena, exEFFI HELMY ARIFFIN, "A systematic review of jetty-induced downdrift coastal erosion management", Regional Studies in Marine Science, ปีที่ 74, ฉบับที่ -, กันยายน 2024
2024 exHany Qoshirotur Rif’atin, exIkha Magdalena, exDara Dewata, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of stepped revetment configuration on minimizing wave run-up and overtopping", Physics of Fluids, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1-14
2024 exBasanagouda I. Patil, exChandrasekaran S, exMeher Prasad A, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Energy harvest on TSUSUCA DOLPHIN under irregular waves: Experimental studies", Energy, ปีที่ 299, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2024, หน้า 1-12
2024 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exFerren, V., exMagdalena, I., exAriffin, E.H., inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using piles for wave reduction and coastal protection: A review", Regional Studies in Marine Science, ปีที่ 77, ธันวาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03]