ผลงานฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2021

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin, exThitiya Boonpratuang, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Biological Activities of the Mycelial Crude and ?-Glucan Extracts of Auricularia cornea", International Journal of ChemTech Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 147-161
2021 exSurattiya Srisomboon, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, ex Dr. Laurent Vaysse, exDr. J?r?me Sainte?Beuve, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, ex Dr. Fr?d?ric Bonfls, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Dr. C?line Bottier, "Optimization of a protein extraction method from natural rubber sheets made of Hevea brasiliensis latex", Journal of Rubber Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 27-39
2021 exMr.Jian Su, exนายภัควัฒน์ เลาคา, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิริธร เลิศพานิช, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Semi-dry Impregnation Method of Rice Starch with Xanthan Gum Prior to Modification by Dry Heat Treatment", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 429-433
2021 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSupitta Suethao, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mechanical properties and dissipation energy of carbon black/rubber composites", COMPOSITES AND ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exKatherine Alvarado, exErwann Durand, exLaurent Vaysse, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exSylvie Gaillet, exCharles Coudray, exFranc?ois Casas, exChristine Feillet-Coudray, "Potential beneficial effects of furan fatty acids, bioactive food lipids", Cahiers de Nutrition et de Dietetique, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 117-125
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exPariya Anongjanya, exคุณัชญ์ คงสิน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 37-44
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exYuttana Banchong, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "In Vitro Propagation of Acacia Hybrid From Axillary Buds", Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 04, เมษายน 2021, หน้า 1-7
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exKunat Kongsin , inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exอำนาจ เจรีรัตน์, exKumar Sudesh, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biosynthesized Poly(3-hydroxybutyrate) on Coated Pineapple Leaf Fiber Papers for Biodegradable Packaging Application", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2021, หน้า 1-15
2021 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cells", Materials Today Communications, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 102164-1-8
2021 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, exนภัสสร จันกา, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การประยุกต์ใช้กรดอิทาโคนิคเป็นสารกันยับในผ้าฝ้าย", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 42, กรกฎาคม 2021, หน้า 25943-25950
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Plant Growth Regulators on In vitro Root Development of Eucalyptus Hybrid Clones", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2021, หน้า 21-28
2021 inดร.จารุพร รักใหม่, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.อุษา ย้อนโคกสูง, "Development of gluten-free and low glycemic index rice pancake: Impactof dietary fiber and low-calorie sweeteners on texture profile, sensoryproperties, and glycemic index", Food Hydrocolloids for Health, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2021, หน้า 100034-1-7
2021 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, inนายทักษิณ ฤกษ์สำราญ, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, "Phytochemical Composition and Biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron arboreum from Northern Thailand", Malaysian Applied Biology Journal, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 1-15

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 12
2021 exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Pineapple Leaf Fiber Treatments by Different Chemical treatments for Improvement Fiber Qualities", Thai Society for Biotechnology International Conference Online "Green Energy & Zero Waste Society", 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนายคุณัชญ์ คงสินธุ์, exดร. ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, "Preparation and characterization of crystalline nanocelluloses, carboxymethyl cellulose, and phenolic acid-rich extracts from sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, "Selection of edible bird’s nest type and effects of amplitude and time of sonication on N-acetylneuraminic acid (NANA) content through ultrasonic assisted extraction", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายกฐิรดล วิทยาพันธ์ุ , inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of UV-C on Shelf-Life Extension in Sea Grapes (Caulerpa lentillifera)", 3rd Edition of Euro-Global Conference on Food Science and Technology, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2021, กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2021 inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exนางสาวชุติมน โพธิ์ทอง, exนายนิพพิชฌน์ สมรรถการ, exนางสาววรรณพร แดนโคกสูง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Fuel properties of two bamboo species, Bambusa beecheyana and Dendrocalamus sericeus, cultivated in Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, exพิมพลอย เกาฏีระ, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "FEASIBILITY OF SILK FABRIC DYEING WITH A NATURAL PIGMENT PRODUCED BY ACTINOMYCETES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exSiriorn Anootthato, inนายทศพล อุมะมานิต, "DEVELOPMENT OF SHAMPOO PRODUCT FROM LOCAL HERBS IN BANG KA CHAO COMMUNITY FOR SUSTAINABLE ENHANCE INCOME AND LIFE QUALITY IMPROVEMENT IN COMMUNITY", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 15 ตุลาคม 2021, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inนายทศพล อุมะมานิต, inดร.ปัทมา ทองกอก, "Effect of salinity stress on phenolic compounds and antioxidant activityin Grammatophyllum speciosum", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, exนายอานนท์ รกไพร, inดร.ปัทมา ทองกอก, exนายพงษ์พิชัย กลัดวัง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Coppicing ability of Acacia species in Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางปรียานุช สีโชละ, "Production of water resistant paper from pineapple pulp mixed with banana pulp or cattail pulp for packaging application.", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exชิชนันท์ ช้างเนียม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Business feasibility assessment of environmental – friendly sound and thermal interior building insulation material from pineapple leaf fiber", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inนางปรียานุช สีโชละ, exธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exพีรยา อู๋หนู, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Development of filter paper for cloth face masks from bacterial cellulose mixed with eucalyptus pulp", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติดส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=02]