แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพิจิตรา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพิจิตรา 5 ปีล่าสุด

Year Academic 36
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,26 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Manangment,14 มิ.ย. 2010 - 21 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007522 ชื่อวิชา Vegetable Production in Soilless Culture,1 ก.ย. 2010 - 1 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,23 ก.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตพืชผักอินทรีย์,10 เม.ย. 2014 - 11 เม.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเชิงการค้า,22 เม.ย. 2014 - 22 เม.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,12 ธ.ค. 2013 - 13 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007311 ชื่อวิชา Principles of Horticulture,24 ก.พ. 2014 - 24 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,12 ธ.ค. 2013 - 13 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Management,16 ธ.ค. 2013 - 16 ธ.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,25 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,31 มึ.ค. 2016 - 31 มึ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,12 ธ.ค. 2013 - 12 ธ.ค. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเชิงการค้า,22 เม.ย. 2014 - 22 เม.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007522 ชื่อวิชา Vegetable Production in Soilless Culture,20 ส.ค. 2013 - 27 ส.ค. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน,25 เม.ย. 2014 - 26 เม.ย. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007311 ชื่อวิชา Principles of Horticulture,17 ก.ย. 2012 - 17 ก.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007522 ชื่อวิชา Vegetable Production in Soilless Culture,27 ส.ค. 2013 - 10 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,11 ก.ค. 2013 - 11 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,18 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,10 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,25 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,1 ส.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017