Conference

Article
ผลของกรดซาลิไซลิกต่อคุณภาพของเมล็ดและความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือเทศ
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,13 ก.ค. 2020 - 6 พ.ย. 2020