Conference

Article
ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-