Journal

Article
ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
28
Issue
7
Year
กรกฎาคม 2020
Page
1301-1308
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-