Journal

Article
ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักชีลาว
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
38
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2020
Page
280-287
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-