Journal

Article
ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักชีลาว
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
38
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2020
Page
280-287
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,13 ก.ค. 2020 - 6 พ.ย. 2020