Journal

ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพริกขี้หนูพันธุ์ห้วยสีทน ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
46
3
769-772
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-