Conference

Article
ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-