Journal

Article
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
6
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020
Page
1206-1215
Class
ชาติ
DOI
10.14456/kaj.2020
Related Link
-