Conference

Article
ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 (ISBN: 9786162782138)
Class
ชาติ
Date
5 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015