การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2018

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

124

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

82

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

9

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101316 ชื่อวิชา Urban Economics,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101316 ชื่อวิชา Urban Economics,15 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101316 ชื่อวิชา Urban Economics,15 ม.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101335 ชื่อวิชา Labour Market Analysis,6 ก.พ. 2018 - 8 ก.พ. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101261 ชื่อวิชา Intro.to Natural Resource & Envi.Econ.,15 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308691 ชื่อวิชา Advan.Res.Tech.in Parks,Recrea,& Tourism,30 เม.ย. 2018 - 30 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101316 ชื่อวิชา Urban Economics,15 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01107691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Economics,10 ก.ค. 2018 - 10 ก.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101335 ชื่อวิชา Labour Market Analysis,3 เม.ย. 2018 - 26 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101316 ชื่อวิชา Urban Economics,15 ม.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112006 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :SAGE Journals การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงในงานวิจัยของ Hillary Chijindu Ezeaku, Imo Godwin Ibe, Uche Boniface Ugwuanyi, N. J. Modebe, and Emmanuel Kalu Agbaeze (2018). ชื่องานวิจัย: Monetary Policy Transmission and Industrial Sector Growth: Empirical Evidence From Nigeria. ชื่อวารสาร: SAGE Journals. Volume 8. Issue 2. ,1 เม.ย. 2018 - 30 มิ.ย. 2018
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Administrative Sciences Journal การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงในงานวิจัยของ Yusheng Kong, Peter Yao Lartey, Fatoumata Binta Maci Bah and Nirmalya B. Biswas. (2018). ชื่องานวิจัย: The Value of Public Sector Risk Management: An Empirical Assessment of Ghana. ชื่อวารสาร: Administrative Sciences. Volume 8. Issue 3. No. 40. Pages 1-18. ,2 มิ.ย. 2018 - 31 ต.ค. 2018
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Journal of Islamic Monetary Economics and Finance การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงในงานวิจัยของ Fikri, R. (2019). MONETARY TRANSMISSION MECHANISM UNDER DUAL FINANCIAL SYSTEM IN INDONESIA: CREDIT-FINANCING CHANNEL. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4(2), 251-278. https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.1001,28 พ.ย. 2018 - 9 ก.พ. 2019
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Journal of Economic Modeling Research Kharazmi University การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย Ebrahim Abdi , Farhad Khodadad kashi, Yeganeh Mosavi Jahromi, 2018, Journal of Economic Modeling Research Kharazmi University, Vol 9, Issue 33, page 7-42. ,19 ธ.ค. 2018 - 8 ก.พ. 2020