การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2019

60

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

165

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

91

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

5

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101461 ชื่อวิชา Econ.Valua.Tech.of Natural Resources & Envi.,15 ก.ค. 2019 - 11 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101561 ชื่อวิชา Advanced Environmental Economics,11 ก.ย. 2019 - 31 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101316 ชื่อวิชา Urban Economics,7 ม.ค. 2019 - 1 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101404 ชื่อวิชา Economics of Household Finance,1 ม.ค. 2019 - 9 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101362 ชื่อวิชา Environmental Economics,9 ธ.ค. 2019 - 28 มี.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2019 - 31 ก.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2019 - 31 ก.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101461 ชื่อวิชา Econ.Valua.Tech.of Natural Resources & Envi.,15 ก.ค. 2019 - 11 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101561 ชื่อวิชา Advanced Environmental Economics,1 ต.ค. 2019 - 11 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101461 ชื่อวิชา Econ.Valua.Tech.of Natural Resources & Envi.,1 ต.ค. 2019 - 11 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2019 - 31 ก.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112006 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 5
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Southeast Asian Journal of Economics การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความตีพิมพ์ Banking Competition, Banking Stability and the lending channel of Monetary Policy: the Case of Thailand ของ Attasuda Lerskullawat ที่ตีพิมพ์ใน Southeast Asian Journal of Economics, Vol. 6 No. 2 (July - December 2018),1 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Renewable Energy การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย Lingyun He,Rongyan Liu, Zhangqi Zhong, Deqing Wang, Yufei Xia, 2019, Can green financial development promote renewable energy investment efficiency? A consideration of bank credit, Renewable Energy, Vol 143, Dec 2019, page 974-984,1 ธ.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Science การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โดย Maryam Adldoost, 2019, Financing constraints and R&D investments: Evidence from high-tech Swedish firms, Independent thesis Advanced level, Master Degree in Business and Management,26 ก.พ. 2019 - 8 ก.พ. 2020
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :China Economic Journal การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย Semin, Alexander Nikolaevich; Kostyaev, Alexander Ivanovich; Truba, Anatoly Sergeevich; Ponkratov, Vadim Vitalievich; Gagarina, Margarita Viktorovna, 2019, Economic ramifications of China–United States trade war for the Russian Federation, China Economic Journal, Vol 12, Issue 3, page 316-335,22 มี.ค. 2019 - 8 ก.พ. 2020
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :The Industrial Engineering Network Journal การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ โดย Tuksaporn Prasettho, Napisporn Meemongkol, and Nikorn Sirivongpaisal, 2019, Cost System Improvement of Service Rates for Medical Equipment Gas Sterilization of Central Sterile Supply Department (CSSD): Case Study of Songklanagarind Hospital, The Industrial Engineering Network Journal, Vol 5, No1, page 1-13. ,1 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019