การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2016

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

74

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

86

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

13

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 19
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,11 ม.ค. 2016 - 16 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,18 เม.ย. 2016 - 16 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01102597 ชื่อวิชา Seminar,11 ม.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,15 พ.ค. 2016 - 15 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101251 ชื่อวิชา Money & Banking,3 ต.ค. 2016 - 8 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101497 ชื่อวิชา Seminar,30 ส.ค. 2016 - 8 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101497 ชื่อวิชา Seminar,22 ส.ค. 2016 - 1 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของวัฒนธรรมต่อการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและผลิตภาพในการผลิตหลังวิกฤตทางการเงิน แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของวัฒนธรรมต่อการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,18 ส.ค. 2016 - 18 ส.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,18 ส.ค. 2016 - 18 ส.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของวัฒนธรรมต่อการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,14 มิ.ย. 2016 - 16 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ทางเท้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร แหล่งทุน :ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2016 - 31 ส.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101501 ชื่อวิชา Economics of Natural Researces,15 ส.ค. 2016 - 5 ต.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101497 ชื่อวิชา Seminar,29 ส.ค. 2016 - 4 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101451 ชื่อวิชา Monetary Theory & Policy,28 มี.ค. 2016 - 4 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสถานภาพปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล แหล่งทุน :วช,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112006 >>