การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2015

46

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

71

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

109

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

7

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 20
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01102697 ชื่อวิชา Seminar,20 ม.ค. 2015 - 21 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาที่ดิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวที่มีต่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของการทำนาข้าวในประเทศไทย,28 เม.ย. 2015 - 28 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101456 ชื่อวิชา Economics of Government Expenditure,7 ก.ย. 2015 - 2 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) หมู่ ๔ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาเศรษฐศาสตร์,3 ส.ค. 2015 - 3 ส.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The Impact of Economic Background on Students' Learning แหล่งทุน :ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,9 ก.พ. 2015 - 1 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106524 ชื่อวิชา Advan.Natural Resource & Environ.Econ.Valua.,19 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106524 ชื่อวิชา Advan.Natural Resource & Environ.Econ.Valua.,19 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101423 ชื่อวิชา Urban Economics,7 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารต่อการปล่อยกู้ให้พวกพ้อง แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01102697 ชื่อวิชา Seminar,22 มิ.ย. 2015 - 23 ก.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01102697 ชื่อวิชา Seminar,20 ม.ค. 2015 - 22 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01111497 ชื่อวิชา Seminar,26 ม.ค. 2015 - 26 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101361 ชื่อวิชา Natural Resource Economics,13 ม.ค. 2015 - 10 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106521 ชื่อวิชา Advanced Environmental Economics,5 ม.ค. 2015 - 6 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119561 ชื่อวิชา Advanced Agriculture & Resource Policy,24 เม.ย. 2015 - 8 ส.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,29 ส.ค. 2015 - 29 ส.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106521 ชื่อวิชา Advanced Environmental Economics,12 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101423 ชื่อวิชา Urban Economics,12 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101456 ชื่อวิชา Economics of Government Expenditure,1 ก.ย. 2015 - 4 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนบ้านคูเมือง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น,3 ส.ค. 2015 - 4 ส.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112006 >>