การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2012

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 17
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Marketting and Logistice,27 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101423 ชื่อวิชา Urban Economics,11 มิ.ย. 2012 - 21 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01118521 ชื่อวิชา Econ. for Sustainable Resource Utilization,7 ส.ค. 2012 - 25 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Hoheheim ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Upland Conference 2012,16 เม.ย. 2012 - 18 เม.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110441 ชื่อวิชา Marketing Business Economics,12 มิ.ย. 2012 - 18 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบบุหรี่ แหล่งทุน :ภาควิชาเศรษฐศาสตร์,14 ก.พ. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สถานการณืและแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์,15 ส.ค. 2012 - 15 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01118521 ชื่อวิชา Econ. for Sustainable Resource Utilization,3 ก.ค. 2012 - 19 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119456 ชื่อวิชา Agricultural Ecological Economics,21 พ.ย. 2012 - 27 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช,15 พ.ย. 2012 - 16 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Effect of Climate Change, CO2 Fertilization, and Crop Production Technology on Crop Yields and Its Economic Implications on Market Outcomes and Welfare Distribution,7 ธ.ค. 2012 - 7 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Office of the Secretary of Transportation, US Department of Transportation ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Sectoral Impacts: Climate Change, Agriculture and Transportation,11 ต.ค. 2012 - 12 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Agricultural, Food and Resource Economics, Rutgers University, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Departmental Seminar,17 ต.ค. 2012 - 17 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119456 ชื่อวิชา Agricultural Ecological Economics,22 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119456 ชื่อวิชา Agricultural Ecological Economics,22 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119512 ชื่อวิชา Applied Economics for Agriculture & Resources,3 ก.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Office of the Secretary of Transportation, US Department of Transportation ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Sectoral Impacts: Climate Change, Agriculture and Transportation,11 ต.ค. 2012 - 12 ต.ค. 2012