การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2020

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

167

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

79

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

8

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112006 >>