การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2009

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119491 ชื่อวิชา Research Methods in Agricultural Economics,31 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101311 ชื่อวิชา Economics of Development & Planning,8 มิ.ย. 2009 - 18 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101311 ชื่อวิชา Economics of Development & Planning,8 มิ.ย. 2009 - 18 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119491 ชื่อวิชา Research Methods in Agricultural Economics,7 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106424 ชื่อวิชา Econ.Valua.Techni.of Natural Resource & Envi.,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106521 ชื่อวิชา Advanced Environmental Economics,3 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119413 ชื่อวิชา Economics of Biotechnology,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106424 ชื่อวิชา Econ.Valua.Techni.of Natural Resource & Envi.,1 มิ.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106424 ชื่อวิชา Econ.Valua.Techni.of Natural Resource & Envi.,1 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112006 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด