Journal

Article
Can shareholder rights protection reduce corruption in lending?
Journal
International Journal of Monetary Economics and Finance (ISSN: 17520479)
Volume
8
Issue
2
Year
กรกฎาคม 2015
Page
178-190
Class
นานาชาติ
DOI
10.1504/IJMEF.2015.070781
Related Link
-

Author

Output From Project

การคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นและการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,29 ส.ค. 2015 - 29 ส.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของวัฒนธรรมต่อการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2016