การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2011

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

78

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 12
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,7 ก.ย. 2011 - 20 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,10 ส.ค. 2011 - 24 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101423 ชื่อวิชา Urban Economics,13 มิ.ย. 2011 - 22 ก.พ. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106424 ชื่อวิชา Econ.Valua.Techni.of Natural Resource & Envi.,13 มิ.ย. 2011 - 27 ก.ย. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :International Training Program : "Planning for Sustainable Development in Thailand",5 ส.ค. 2011 - 5 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01118521 ชื่อวิชา Econ. for Sustainabal Resources Utilization,9 ส.ค. 2011 - 30 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,3 ส.ค. 2011 - 21 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106424 ชื่อวิชา Econ.Valua.Techni.of Natural Resource & Envi.,6 มิ.ย. 2011 - 27 ก.ย. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีชีวภาพ,10 ก.พ. 2011 - 10 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,3 ส.ค. 2011 - 21 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตร,19 เม.ย. 2011 - 21 เม.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Global Agriculture Policy Institute, South Korea ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Asia Pacific Agriculture Policy Forum,29 ส.ค. 2011 - 30 ส.ค. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด