การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2013

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

70

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 12
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01107691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Economics,29 เม.ย. 2013 - 7 พ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01107691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Economics,29 เม.ย. 2013 - 7 พ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119512 ชื่อวิชา Applied Economics for Agriculture & Resources,28 ก.ค. 2013 - 4 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01107691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Economics,29 เม.ย. 2013 - 7 พ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101423 ชื่อวิชา Urban Economics,5 พ.ย. 2013 - 7 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106521 ชื่อวิชา Advanced Environmental Economics,4 พ.ย. 2013 - 7 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม แหล่งทุน :ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,26 ธ.ค. 2013 - 26 ส.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101423 ชื่อวิชา Urban Economics,4 พ.ย. 2013 - 7 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106521 ชื่อวิชา Advanced Environmental Economics,4 พ.ย. 2013 - 7 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประมาณการรายได้ตลอดช่วงชีวิตและผลตอบแทนการลงทุนในการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จำแนกตามสาขา ในประเทศไทย,16 ต.ค. 2013 - 18 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Global Network for Economic and Social Sustainability- Koto-ku, Tokyo, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : "An Analysis of Household Energy Consumption, Energy Minimum Requirement and Energy Poverty in Thailand",30 ก.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,14 ส.ค. 2013 - 21 ส.ค. 2013