การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2010

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

66

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชา Plant Production Technology,31 ส.ค. 2010 - 31 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01556514 ชื่อวิชา Conflicts & Problems in Land Use,11 ก.ย. 2010 - 19 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 พ.ย. 2010 - 13 ส.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01118521 ชื่อวิชา Econ. for Sustainabal Resources Utilization,3 ส.ค. 2010 - 24 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01118521 ชื่อวิชา Econ. for Sustainable Resource Utilization,10 ส.ค. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119456 ชื่อวิชา Agricultural Ecological Economics,6 ส.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119413 ชื่อวิชา Economics of Biotechnology,7 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีชีวภาพ,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01118521 ชื่อวิชา Econ. for Sustainabal Resources Utilization,3 ส.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,4 ส.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Agricultural Economics, Texas A&M University, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Homeland Security - Economic Issues and Implications for Policy Design,28 ก.ย. 2010 - 28 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106422 ชื่อวิชา Environmental Economics,1 พ.ย. 2010 - 5 พ.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลกระทบของเมืองจากป้ายโฆษณา แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,15 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112006 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME และเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ,3 พ.ค. 2010 - 11 มิ.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียน การใช้ประโยชน์ :การ์ตูนเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยภายใต้การวิจัยเชิงบูรณ์การหัวข้อ "การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,1 ก.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา, พัทลุง การใช้ประโยชน์ :การสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง การจัดการของเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง (ได้รับทุนการวิจัยและเผยแพร่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (27 หน้า),12 ส.ค. 2010 - 13 มี.ค. 2013
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานสุกรของไทย การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการของเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง" ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (27หน้า),12 ส.ค. 2010 - 13 มี.ค. 2013