การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2014

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

68

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

93

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

5

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106425 ชื่อวิชา Energy Resources Econmics,6 ก.พ. 2014 - 13 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร,2 ธ.ค. 2014 - 2 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119456 ชื่อวิชา Agricultural Ecological Economics,11 ก.พ. 2014 - 18 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119456 ชื่อวิชา Agricultural Ecological Economics,11 มี.ค. 2014 - 18 มี.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2557,12 พ.ย. 2014 - 12 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินผลกระทบของโครงการรับจานาข้าวที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 พ.ค. 2014 - 30 เม.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101351 ชื่อวิชา Public Finance,1 ก.ย. 2014 - 5 ต.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119456 ชื่อวิชา Agricultural Ecological Economics,12 ก.พ. 2014 - 26 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01105621 ชื่อวิชา Advanced Monetary Economics,25 ม.ค. 2014 - 25 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01111497 ชื่อวิชา Seminar,5 มี.ค. 2014 - 5 มี.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและผลิตภาพในอุตสาหกรรมการผลิตไทย แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 พ.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,10 ก.ย. 2014 - 23 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แหล่งทุน :ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก.,1 ต.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112006 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด