Journal

Article
Bank ownership and connected lending
Journal
International Review of Economics & Finance (ISSN: 10590560)
Volume
41
Issue
-
Year
มกราคม 2016
Page
274-286
Class
นานาชาติ
DOI
10.1016/j.iref.2015.08.005
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารต่อการปล่อยกู้ให้พวกพ้อง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของวัฒนธรรมต่อการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,18 ส.ค. 2016 - 18 ส.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01107691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Economics,18 ก.ค. 2017 - 18 ก.ค. 2017