Journal

การพยากรณ์ การเปรียบเทียบ และการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดการทุจริตและธรรมาภิบาลในระดับสากล: กรณีศึกษาประเทศกำลังพัฒนา
วารสารสหศาสตร์ (ISSN: 15138429)
17
1
274-313
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-