Journal

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายแรงงานแพทย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : กรณีศึกษาประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย
วารสารสหศาสตร์ (ISSN: 15138429)
15
1
453-480
มกราคม - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-