การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 52
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421423 ชื่อวิชา Radiation & Isotopes in Agriculture,2 พ.ย. 2009 - 23 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421421 ชื่อวิชา Isotope Tracer Techniques in Biology,6 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,18 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,7 ก.ค. 2009 - 9 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401555 ชื่อวิชา Physiology of Plant Growth & Development,19 ส.ค. 2009 - 20 ก.ย. 2073
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,16 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003599 ชื่อวิชา Thesis,6 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003597 ชื่อวิชา Seminar,5 ม.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,15 มิ.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ชื่อวิชา Biological dosimetry of exposure to radiation,14 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฺBiological dosimetry of exposrue to environmental carcinogens: ionizing radiation as a model,12 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยุ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ให้สัมภาษณืการใช้ประโยชน์จากรังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืช,1 ต.ค. 2009 - 1 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biological Dosimetry of Exposure to Radiation,12 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบเส้นหมี่ฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ แหล่งทุน :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,1 พ.ย. 2009 - 30 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421512 ชื่อวิชา Radiation Dosimetry,27 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421512 ชื่อวิชา Radiation Dosimetry,13 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,8 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003593 ชื่อวิชา Stat & Com.Packages in Agronomic Research,1 พ.ค. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029493 ชื่อวิชา Field Plot Methods in Agronomy,4 พ.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 049699 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 8 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421321 ชื่อวิชา Radiobiology,20 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 421521 ชื่อวิชา Advanced Radiobiology,19 ม.ค. 2009 - 26 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 421521 ชื่อวิชา Advanced Radiobiology,19 ม.ค. 2009 - 26 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421211 ชื่อวิชา Radiation Life & Environment,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biological Dosimetry of Exposure to Radiation,14 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,13 พ.ย. 2009 - 27 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง รุ่นที่ 13,25 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421211 ชื่อวิชา Radiation Life & Environment,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,20 ก.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421498 ชื่อวิชา Special Problems,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงาน กปร. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้หญ้าแฝกเพื่อการบำบัดโลหะหนัก,15 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัมนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,12 ม.ค. 2009 - 11 ม.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007555 ชื่อวิชา Plant Tissue Culture in Agriculture,7 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,9 ก.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,13 พ.ย. 2009 - 27 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชา PYID 695: Applied Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences หัวข้อ Transgenic plants: techniques and application,3 ส.ค. 2009 - 3 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนกระบวนวิชา BN465 (พันธุศาสตร์พืช) บรรยายและปฏิบัติการหัวข้อการแยกและการรวมโปรโตพลาสต์,18 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์ รุ่นที่ 13 แหล่งทุน :ผู้เข้ารับการอบรม,25 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,15 มิ.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetic Engineering,16 ธ.ค. 2009 - 23 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,17 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,16 ส.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,17 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุ,13 พ.ค. 2009 - 15 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (X. xylocarpa)ฯ แหล่งทุน :วช. และ สวพ.,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (X. xylocarpa)ฯ แหล่งทุน :วช. และ สวพ.,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421523 ชื่อวิชา Nuclear Techniques for Soil & Plant Studies,9 พ.ย. 2009 - 18 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetic Engineering,16 ธ.ค. 2009 - 23 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 เม.ย. 2009 - 30 เม.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,15 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720132010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120102009 >>
Year Public 3
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ :นิสิตปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาปรึกษาเรื่องการใช้เทคนิค DNA comet assay สำหรับตรวจสอบความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช,2 ก.ย. 2009 - 2 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จากบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :บริษัทส่งตัวอย่างเครื่องปรุงรสมาให้ตรวจสอบว่าได้ผ่านการฉายรังสีหรือไม่,27 ก.พ. 2009 - 30 เม.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :บริษัทได้ส่งตัวอย่างเครื่องปรุงรสมาให้ตรวจสอบว่าตัวอย่างเหล่านั้นได้ผ่านการฉายรังสีหรือไม่,27 ก.พ. 2009 - 30 เม.ย. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017 >>