Conference

Article
การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง
Conference
การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
28 - 30 สิงหาคม 2006
Location
-
DOI
-
Related Link
-