Conference

Article
ความสามารถต้านฤทธิ์ยาของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์เล็กที่ได้จากการเลี้ยงคัดเลือกด้วยยาอะเดรียอามัยซิน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาตัวแบบระดับสับเซลลูลาร์และวิธีวัดการทำงานของโปรตีนขนถ่ายที่ทำหน้าที่ในการกำจัดความเป็นพิษระดับเซลล์โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421321 ชื่อวิชา Radiobiology,20 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 421521 ชื่อวิชา Advanced Radiobiology,19 ม.ค. 2009 - 26 ม.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงหิมพานต์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด แหล่งทุน :โครงการ IRPUS (สกว.),1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009