การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2018

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยทางด้านรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางด้านวัสดุศาสตร์,12 ก.พ. 2018 - 16 ก.พ. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา แหล่งทุน :มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย,1 ก.พ. 2018 - 31 ม.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,16 ต.ค. 2018 - 18 ต.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421421 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,14 ส.ค. 2018 - 27 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม และการปรับปรุงพันธุ์พืช ,19 ธ.ค. 2018 - 21 ธ.ค. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720132010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120102009 >>