Conference

Article
การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 8 พฤษภาคม 2009
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-