Journal

ศักย์ภาพการใช้แฝกในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
วารสารดินและปุ๋ย (ISSN: 08572399)
28
2
91-105
เมษายน - มิถุนายน 2006
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421211 ชื่อวิชา Radiation Life & Environment,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009