Conference

Article
การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Irradiated Food and its Detection Techniques,5 พ.ย. 2008 - 7 พ.ย. 2008
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จากบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :บริษัทส่งตัวอย่างเครื่องปรุงรสมาให้ตรวจสอบว่าได้ผ่านการฉายรังสีหรือไม่,27 ก.พ. 2009 - 30 เม.ย. 2009