การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2017

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความก้าวหน้าด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศและการประยุกต์ใช้งาน,23 มี.ค. 2017 - 24 มี.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421212 ชื่อวิชา Nuclear Science,1 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ม.ค. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยทางด้านรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางด้านวัสดุศาสตร์,26 ม.ค. 2017 - 9 ก.พ. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ที่ปรึกษาพิเศษโครงงานวิทยาศาสตร์,5 ก.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :FDG Health Care: แผ่นป้องกันรังสีเอ็กซ์ไร้สารตะกั่วคุณภาพสูงจากยางธรรมชาติ แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,1 ต.ค. 2017 - 26 ก.ย. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและผลิตวัสดุกำบังรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางอีพีดีเอ็มที่ไม่มีผงตะกั่ว ด้วยกลุ่มโลหะออกไ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120102009 >>