การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2012

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,10 ม.ค. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์บัวดินในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้รังสีแกมมา แหล่งทุน :ทุนวิจัยส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาที่ดิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,6 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,6 ม.ค. 2012 - 20 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Protoplast, culture and fusion บรรยายและปฏิบัติการ วิชา Plant Tissue Culture (รหัสวิชา SCBI418),25 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์) รุ่นที่ 16 ,14 ส.ค. 2012 - 17 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินการได้รับปริมาณรังสีสูงจากชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนแบบ Tyvek ที่ผู้ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาที่ดิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,6 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720132010 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017 >>