การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 17
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2008 - 30 ต.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท แหล่งทุน :สวพ.มก.,2 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Irradiated Food and its Detection Techniques,5 พ.ย. 2008 - 7 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 421322 ชื่อวิชา Introduction to Nuclear Medicine,13 ต.ค. 2008 - 13 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงหิมพานต์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด แหล่งทุน :โครงการ IRPUS (สกว.),1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงหิมพานต์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด แหล่งทุน :โครงการ IRPUS (สกว.),1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,21 ส.ค. 2008 - 24 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,16 ก.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421524 ชื่อวิชา Induced Mutation Technology in Plants,9 ก.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421423 ชื่อวิชา Radiation & Isotopes in Agriculture,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,7 พ.ย. 2008 - 21 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421524 ชื่อวิชา Induced Mutation Technology in Plants,18 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421211 ชื่อวิชา Radiation Life & Environment,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421423 ชื่อวิชา Radiation & Isotopes in Agriculture,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401114 ชื่อวิชา General Botany,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401114 ชื่อวิชา General Botany,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424381 ชื่อวิชา Ecology,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720132010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120102009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017 >>