Conference

การพัฒนาวิธีการสกัดแร่ซิลิเกตเพื่อใช้ตรวจสอบมันฝรั่งฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11
ชาติ
2 - 3 กรกฎาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบเส้นหมี่ฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ แหล่งทุน :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,1 พ.ย. 2009 - 30 เม.ย. 2011