Journal

Article
Effects of Acute and Chronic Gamma Irradiation on Tissue Culture of Cryptocoryne wendtii “brown”
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
Volume
43
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2009
Page
254-260
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,16 ส.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biotechnology and Mutation Breeding of Ornamental Plant,29 ส.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้รังสีแกมมาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ,5 ก.ย. 2007 - 5 ก.ย. 2007