การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2011

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421521 ชื่อวิชา Nuclear Techniques for Soil & Plant Studies,13 ต.ค. 2011 - 20 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421412 ชื่อวิชา Nuclear Method of Analysis,21 ก.พ. 2011 - 28 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,27 มิ.ย. 2011 - 4 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421521 ชื่อวิชา Nuclear Techniques for Soil & Plant Studies,9 พ.ย. 2011 - 15 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421522 ชื่อวิชา Induced Mutation Technology in Plants,12 ก.ย. 2011 - 26 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 5,21 ต.ค. 2011 - 21 ต.ค. 2011

Policy

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Year:

<< 201720132010 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017 >>