Search Result of "usages"

About 19 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Front Desk Skills Development: English Usages, Problems, and Needs

ผู้แต่ง:ImgMrs.PIYADA LOW, Assistant Professor, ImgDr.PATSARA PONGSUKVAJCHAKUL, Lecturer,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Front Desk Skills Development: English Usages, Problems, and Needs

ผู้แต่ง:ImgMrs.PIYADA LOW, Assistant Professor, ImgPatsara Pongsukvajchakul,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:The international Workshop for Preservation of Avian Primordial Germcell and Its Usages

หัวเรื่อง:Chemoattractant action of avian stem cell factor on chicken primordial germ cell migration

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Impact of Marketing Factors on the Car Owners’ Decisions of NGV Usages in Chonburi Province

ผู้แต่ง:ImgDr.Bhuvadhej Horarueong, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Chemoattractant action of avian stem cell factor on chicken primordial germ cell migration

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanin Tirawattanawanich, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:คณะวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษ ปัญหา และความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเมืองพัทยา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีต่อลักษณะการใช้งานของบริการอินเตอร์เน็ต

ผู้เขียน:ImgSomyos TUNGSOMBUTVISIT

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:บริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประยูร เพียตะเณร, Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ข้อมูลโหลดรายวันเพื่อจัดลำดับความสำคัญของสายป้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการใช้ประโยชน์สูงสุดของการส่องกล้องความร้อนสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ผู้เขียน:Imgวิทยา สายน้ำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:English for Specific Purposes, Applied Linguistics

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยวิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น

ผู้เขียน:Imgเอกวิทย์ จรประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการร่วม:Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นำกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก (ปีที่ 2) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต์) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางฤดี ธีระวนิช, Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูวาเดช โหราเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)