Search Result of "improvement"

About 4189 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, Imgน.ส.วรารัตน์ หาคำ

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในมังคุด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยอย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีชีวภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภควัฎ ปั้นทอง, Imgอรอุไร หนูหอม, Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์, อาจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง, อาจารย์, Imgดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธันวา บุญเลิศ, Imgนพดา ธีรอัจฉริยกุล

แหล่งทุน:การไฟฟ้านครหลวง

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12345678910...