การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน

Publish Year National Journal 6
2014 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความดีเด่นของพันธุ์อ้อยลูกผสมในลักษณะซีซีเอส", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 66-76
2014 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณแอนติออกซิแดนซ์ในกล้าพันธุ์อ้อยลูกผสมที่แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 56-65
2014 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยจากค่าบริกซ์ ซีซีเอส และปริมาณเส้นใยของอ้อยปลูกและอ้อยตอที่1ในพันธุ์อ้อยลูกผสมจากต่างคู่ผสม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 14-25
2014 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยโดยวิธีวิเคราะห์ GGE ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมในอ้อยปลูกและอ้อยตอที่มีการจัดกลุ่มแปลงทดสอบพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 1-13
2014 exอมีนา ญานะ, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอที่1ของพันธุ์กำแพงแสน โดยใช้ค่า GE scores", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 1-13
2014 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การใช้แพทโคเอฟฟิเชียนท์ตรวจสอบอิทธิพลองค์ประกอบผลผลิตต่อผลผลิตอ้อยตอของพันธุ์อ้อยลูกผสมจากต่างคู่ผสม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 14-25