Search Result of "Adjustment"

About 155 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยต่อผลกระทบของการเพิ่มผลผลิตพืชหลังงาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Orthorectification of DISP imagery over the Tamara mountain in Antarctica using a Rigorous Block Adjustment

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Call & Put Butterfly Spreads Test of SET50 Index Options Market Efficiency and SET50 Index Options Contract Adjustment

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับตัวของเงินทุนหมุนเวียน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนาการนำความร้อนทิ้งจากอากาศร้อนของเครื่องควบแน่น กลับมาใช้ประโยชน์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Dr.Sadik Kakac, Imgนางสาววิธาตา เพ็ญสิริวรรณ, Imgนางสาวศิริพร พานโคกสูง, Imgนายสมศักดิ์ นามประกาย

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับตัวเมื่อสภาพแวดล้อมธุรกิจเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์และสื่อสาร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimized rule-based delay proportion adjustment-for proportional differentiated services

ผู้แต่ง:ImgDr.Akrapong Patchararungruang, Assistant Professor, ImgHalgamuge, SK, ImgShenoy, N,

วารสาร:

Img

12345678