การปรับตัวของเงินทุนหมุนเวียน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2015 exณัฐกานต์ วิฑูรย์, inดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการออกจากระบบราชการเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิื", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3, 23 - 24 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวรวรรณ มาลาศรี, inดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยในช่วงการเกิดวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป", การประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1, 21 - 22 เมษายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย