Conference

Article
การปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวนทั ี่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราช
Class
ชาติ
Date
21 - 22 มิถุนายน 2018
Location
อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-