Expertise Cloud

EmployeesHybrid WorkingJIGSAWWork Adjustmentกลุ่มผู้ประกอบการการจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการปรับตัวในการทำงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ การเปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การสร้างมูลค่าเพิ่มการเสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนเกษตร (Farm Households)ความต้องการจำเป็นความตั้งใจคงอยู่ในงานความผูกพันต่อองค์กรความสามารถทางการแข่งขัน (Competitivenessความสามารถในการปรับตัวในการทางานความสุขในการทำงานงานประกันคุณภาพการศึกษาจังหวัดจังหวัดนครปฐมจิตวิญญาณเทคนิคการตั้งคำถามนวัตกรรมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนิยามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บุคลิกภาพประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพนักงานพฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมนุษย์ระบบธุรกิจการเกษตร (Agribusiness System)รูปแบบการสร้างนวัตกรรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลักษณะงานวัฒนธรรมองค์กรวิสาหกิจชุมชวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficient Economy)เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มสรุปความเข้าใจจากนื้อหาสำนักงานอธิการบดีสินค้าที่ระลึกห่วงโซ่อุปทานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Interest


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)