Expertise Cloud

EmployeesHybrid WorkingJIGSAWWork Adjustmentกลุ่มผู้ประกอบการการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการเปลี่ยนแปลงการทำงานที่บ้านการบริหารการปรับตัวในการทำงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ การเปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การสร้างมูลค่าเพิ่มการเสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนเกษตร (Farm Households)ความต้องการจำเป็นความตั้งใจคงอยู่ในงานความตั้งใจในการลาออกจากงานความผูกพันต่อองค์กรความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในการทำงานความสามารถทางการแข่งขัน (Competitivenessความสามารถในการปรับตัวในการทางานความสามารถในการปรับตัวในการทำงานความสุขในการทำงานความเหนื่อยหน่ายในการทำงานงานประกันคุณภาพการศึกษาจังหวัดจังหวัดนครปฐมจิตวิญญาณตัวแปรส่งผ่านทัศนคติต่อการทำงานที่บ้านเทคนิคการตั้งคำถามเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานที่บ้านนวัตกรรมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนิยามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บุคลิกภาพประสิทธิผลของการทำงานที่บ้านประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพนักงานพฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมนุษย์ระบบธุรกิจการเกษตร (Agribusiness System)รูปแบบการสร้างนวัตกรรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลักษณะงานลักษณะนิสัย 7 ประการวัฒนธรรมองค์กรวิสาหกิจชุมชวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficient Economy)เศรษฐกิจสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานสร้างมูลค่าเพิ่มสรุปความเข้าใจจากนื้อหาสำนักงานอธิการบดีสินค้าที่ระลึกห่วงโซ่อุปทานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Interest

-

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร SC9

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)