Expertise Cloud

JIGSAWกลุ่มผู้ประกอบการการบริหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ การเปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การสร้างมูลค่าเพิ่มการเสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนเกษตร (Farm Households)ความต้องการจำเป็นความสามารถทางการแข่งขัน (Competitivenessงานประกันคุณภาพการศึกษาจังหวัดจังหวัดนครปฐมจิตวิญญาณเทคนิคการตั้งคำถามนวัตกรรมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนิยามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมนุษย์ระบบธุรกิจการเกษตร (Agribusiness System)รูปแบบการสร้างนวัตกรรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์วิสาหกิจชุมชวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficient Economy)เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มสรุปความเข้าใจจากนื้อหาสินค้าที่ระลึกห่วงโซ่อุปทานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)