แนวโน้มผลงานของจุรีวรรณ

Journal

บทความของจุรีวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

Publish Year National Journal 3
2016 inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์, inนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญสินี กิจค้า, อาจารย์, "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 82-98
2015 exรศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์, exอ.ดร.ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา, exอ.สัมพันธ์ สุกใส, exอ.วาสนา มะลินิน , "การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 79-92
2014 inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์, exผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม", Veridian E - Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 161-177

Conference

การนำเสนอบทความของจุรีวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

Publish Year National Conference 2
2011 inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์, "การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2009 inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480923]