โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2013 การพัฒนาความสามารถในการสรุปความเข้าใจจากนื้อหาด้วยเทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับ JIGSAW ของนิสิตที่รียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2012 การสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาววิชาการจัดการ) (ภาคพิเศษ) 0 0 0 0
2010 การศึกษาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 0 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2013 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2010 การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับนิยาม/แนวความคิดและปัจจัยที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้เรียนด้วยพลังทางการศึกษา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) 0 0 0 0
2010 การพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
2009 เครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรและห่วงโซ่อุปทานของจังหวัดนครปฐมเพื่อการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0