การศึกษาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

Publish Year National Conference 1
2011 inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์, "การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย