การพัฒนาความสามารถในการสรุปความเข้าใจจากนื้อหาด้วยเทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับ JIGSAW ของนิสิตที่รียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์